Postranní panel

Prohlídkové trasy

Vítejte v Cisterciáckém opatství Vyšší Brod

a přijměte pozvání na prohlídky, které Vás nadchnou...

 

Trasa I. – KLÁŠTER (PROHLÍDKY CELOROČNĚ)

Teologický sál klášterní knihovny

Teologický sál klášterní knihovny

(50 až 60 min.) 

Navštivte nejkrásnější prostory vyšebrodského opatství, národní kulturní památky České republiky, a prohlédněte si umělecké poklady minulosti z unikátních klášterních sbírek! 

 • Opatský chrám. V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie se cisterciáci shromažďují pravidelně sedmkrát za den, aby se zde modlili a chválili Boha, jak tomu bylo po celá staletí. Velkolepá sakrální stavba byla dokončena v polovině 14. století a patřila k největším v Čechách. Pod kněžištěm se nachází hrobka Rožmberků, zakladatelů vyšebrodského opatství a nejmocnějšího panského rodu Českého království. V gotickém chrámu stával proslulý oltář Mistra vyšebrodského (dnes vystaveno v NG Praha). Současný hodnotný kostelní inventář pochází z období baroka a novogotiky. Poslední generální renovace interiéru kostela byla provedena po 85 letech, v době od října 2010 do října 2012 v rámci konání česko-rakouské Zemské výstavy 2013.   
 • Galerie gotického umění. Jádro uměleckohistorických vyšebrodských sbírek tvoří vzácné výtvory středověkého křesťanského umění. Mezi vystavenými deskovými obrazy naleznete např. „magické“ Ukřižování z Vyššího Brodu (kolem r. 1380). Jedinečká kolekce Madon krásného slohu představuje originální milostné obrazy. Mezi nimi je zastoupena i známá Vyšebrodská Madona (z doby kolem r. 1420). V expozici z roku 2013 zhlédnete dále známé plastiky jako třeba sochu sv. Mikuláše z Rožmberka, vytvořeného parléřovskou dvorskou dílnou kolem r. 1385, nebo Zesnutí Panny Marie z Vyššího Brodu (kolem r. 1500).      
 • Předsíň Obrazové galerie. Přes točité schodiště vystoupáte do nadzemního podlaží kvadratury. V první menší prostoře si můžete prohlédnout rozměrnou vedutu kláštera Vyšší Brod, která zachycuje jeho stav v roce 1907. Zmenšenou kopii tohoto akvarelu tuší, který dodala Umělecká manufaktura Ferdinand Weeser-Krell, lze zakoupit v klášterní prodejně. Vedle dalších malířských prací v místnosti uvidíte naproti vchodu obraz Glorifikace 500. výročí založení vyšebrodského opatství z roku 1759. V kontextu barokní symboliky je na něm znázorněna také legenda o vzniku zdejšího věhlasného kláštera.     
 • Malý a velký sál Obrazové galerie. Opatství Vyšší Brod semezivšemi cisterciáckými kláštery České republiky pyšní nejrozsáhlejšími a nejcennějšími uměleckohistorickými sbírkami! Fascinující poklady minulosti na Vás čekají pod klenebními kopulemi Obrazové galerie – původního klášterního muzea. Převážná většina zde vystavených obrazů je dílem barokních malířů. Ti ve svém uměleckém ztvárnění zdůrazňují nadčasové poselství biblických, církevních i historických námětů a zachycují krásu Božího stvoření: přírody, moře, květin... Poznejte mistrovské tahy štětce Petra Brandla, Jana Kupeckého, Norberta Grunda, Františka Xavera Palka a dalších znamenitých malířů. Ve vitrínách jsou umístěny jiné cenné historické předměty, především bohoslužebné náčiní, paramenta, porcelán, sklo, drobné plastiky nebo lékovky z vyšebrodské klášterní lékárny. Do Rožmberské galerie byly umístěny výjimečné památky na slavný rod zakladatelů a ochránců opatství. Sochy, stojící u sloupů Velkého sálu, pocházejí z farních kostelů vesnic, které byly v příhraniční oblasti zničeny v důsledku budování železné opony. Historie těchto artefaktů dokládá často „pohnutý“ osud uměleckých děl.                      
 • Knihovní chodba byla upravena do dnešní podoby v 19. století a z této doby pochází také většina zde uložených tisků. Převážně se jedná o naučnou literaturu, ale v knihovních regálech najdeme třeba i romány Julesa Verna nebo povídky Adalberta Stiftera. Opatové, panující ve vyšebrodském klášteře od 16. do 19. století, jsou vyobrazeni na medailonových malbách, které visí nad knihovními skříněmi.    
 • Filozofický sál klášterní knihovny. „Tajným vchodem“ vstoupíte do světa zdobného rokoka – Malého sálu knihovny. Zde uložené barokní tisky se týkají všech základních vědních oborů; hojně jsou zastoupeny spisy botanické, biologické, fyzikální, astronomické či matematické nebo jazykovědné. Nástropní freska vyšebrodského konvrše Lukáše Vávry připomíná výjimečnou moudrost biblického krále Šalamouna.
 • Teologický sál klášterní knihovny. Ve Vyšším Broděje uloženo více než 70 tis. knižních titulů a zdejší knihovna je tak třetí největší klášterní knihovnou v České republice. Traduje se o ní ovšem, že je ze všech knihoven nejkrásnější! Její zvláštní kouzlo vyniká především ve Velkém sále, kde je uložena významná sbírka Biblí a četné další, výhradně teologicky zaměřené spisy. Knihovní skříně jsou dokladem mimořádně vysoké uměleckořemeslné úrovně a jsou zlacené 24karátovým zlatem. Nástropní malba znázorňující dvanáctiletého Ježíše v chrámu v Jeruzalémě a slavnostně laděná atmosféra celého interiéru podtrhuje pojetí teologie jako královny věd. Vyšebrodská knihovna, se svými četnými iluminovanými rukopisy a vzácnými prvotisky, představuje nejlépe dochovaný klášterní knihovní fond České republiky! 

 

Trasa II. – ZÁVIŠŮV KŘÍŽ
(prohlídky od 1. července do 30. září)

Gotická sklepení kláštera

Gotická sklepení kláštera

(30 až 40 min.) 

Legendární kříž zvaný Závišův přináleží k nejpřednějším skvostům středověkého zlatnického umění, jaké se dochovaly na evropské půdě. Vyšebrodský zlatý relikviář je národní kulturní památkou České republiky a světovým unikátem. V jeho nitru je podle tradice uchovávána relikvie nad jiné vzácná – ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus. V tichu Rožmberské oratoře staňte Závišově kříži tváří v tvář a nechejte se osvítit jeho mystickou září! 

 • Horní patro Gotického sklepení. Mohutné konstrukce původního klášterního sklepení ukazují na mimořádně rozsáhlou a dovednou stavitelskou činnost cisterciáckého řádu. Do horního patra sklepení instalovaná expozice Závišův kříž - splendor mysticus (mystická záře) vypráví legendu o nalezení Pravého Kříže sv. Helenou, přináší informace o způsobu zhotovení okázalého relikviáře i o užití nejdrahocennějších materiálů a přibližuje historii a prvotní poslání vyšebrodského ostatkového kříže. Nasnímané detaily relikviáře ve zvětšeném měřítku Vám pomohou porozumět jeho původní symbolice a osobité nádheře.    
 • Spodní patro Gotického sklepení. V rámci multimediální expozice ve spodním patře sklepení se můžete seznámit s překvapivými výsledky nedestruktivního výzkumu hrobky Rožmberků, již byli podle legendy pohřbíváni vsedě. Vědci pro Vás vytvořili virtuální modely sarkofágu Petra Voka z Rožmberka i samotné pohřební komory! Z bezprostřední blízkosti si je možné prohlédnout také kopii epitafu, v jehož středu se vyjímá rožmberský jezdec s erbem pětilisté růže. Samotná rodová nekropole zakladatelů a ochránců vyšebrodského opatství se nachází pod presbytářem klášterního kostela a je nejstarší dochovanou šlechtickou hrobkou v českých zemích.         
 • Závišův kříž

  Závišův kříž

  Závišův kříž v Rožmberské oratoři. Originální kříž zvaný Závišův je vystaven v tzv. Rožmberské oratoři, v nadzemním podlaží vyšebrodského opatského chrámu. Do oratoře vystupují návštěvníci v omezeném počtu gotickou věžicí po vřetenovém schodišti. Děkujeme za Vaše pochopení, že jsou vzhledem k jedinečné hodnotě Závišova kříže v této části prohlídky uplatňována zvláštní bezpečnostní opatření! Nádherný ostatkový kříž – symbol křesťanské víry, pokory i královského majestátu – je záměrně ukazován v prostém a nerušivém prostředí historicky autentické prostory. Koncept vystavení relikviáře zohledňuje jeho památkové hodnoty v dimenzi náboženského cítění a neutralizuje tak efekt „prezentace ,pouhého‘ muzejního exponátu“. Vyšebrodští cisterciáci Vás na tomto posvátném místě zvou k modlitbě a duchovnímu usebrání!

 

Trasa III. – Ve znaku Lilie a růže
(prohlídky 1. května do 30. září)

(individuální prohlídka bez průvodce)

Prohlídková trasa 3

V roce 2019 byl prohlídkový okruh rozšířen o stálou expozici nazvanou Ve znaku lilie a růže, která je umístěná v horním patře Návštěvnického centra. Expozice je určena především návštěvníkům s hlubším zájmem o historii cisterciáckého řádu a vyšebrodského kláštera. Barevné fotografické panely je provedou čtyřmi sály, z nichž:

 • prvním jsou představeni zakladatelé řádu, nejstarší cisterciácké kláštery a jejich rozšíření ve středověku, cisterciácká architektura a její přínos evropskému kulturnímu dědictví.
 • Druhý sál je věnován cisterciácké spiritualitě a životu mnichů v minulosti i současnosti.
 • Třetí mariánské úctě a ukázkám nádherných iluminací z rukopisného klášterního fondu.
 • Ve čtvrtém sále jsou podrobné informace týkající se kláštera od jeho založení v roce 1259 přes slavné i tragické momenty jeho historie až po současnost. Prostřednictvím videoprojekce lze též nahlédnout do života současných obyvatel kláštera – cisterciáckých mnichů 21. století.

Prohlídková trasa 3

Nezapomnělo se ani na malé návštěvníky, jimž je určen dětský koutek se zábavnou interaktivní dílnou.

Během sezóny bývá expozice doplněna tematickými doprovodnými programy zaměřenými na širokou veřejnost včetně dětí. Je přístupná od pondělí do soboty mezi 10.00 a 17.00 hodinou.

Mimo sezónu je prohlídka možná pouze po dohodě.

Vstup na prohlídkovou trasu III. (Ve znaku Lilie a růže) je zdarma.

Prohlídková trasa 3

 

 

 

Poštovní muzeum

V areálu opatství zve na prohlídku také nejrozsáhlejší expozice Poštovního muzea v České republice.

 

 
 
Nahoru