Postranní panel

Prohlídkové trasy

Vítejte v Cisterciáckém opatství Vyšší Brod

a přijměte pozvání na prohlídky, které Vás nadchnou...

 

Trasa I. – KLÁŠTER (PROHLÍDKY CELOROČNĚ)

Teologický sál klášterní knihovny

Teologický sál klášterní knihovny

(50 až 60 min.) 

Navštivte nejkrásnější prostory vyšebrodského opatství, národní kulturní památky České republiky, a prohlédněte si umělecké poklady minulosti z unikátních klášterních sbírek! 

 • Opatský chrám. V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie se cisterciáci shromažďují pravidelně sedmkrát za den, aby se zde modlili a chválili Boha, jak tomu bylo po celá staletí. Velkolepá sakrální stavba byla dokončena v polovině 14. století a patřila k největším v Čechách. Pod kněžištěm se nachází hrobka Rožmberků, zakladatelů vyšebrodského opatství a nejmocnějšího panského rodu Českého království. V gotickém chrámu stával proslulý oltář Mistra vyšebrodského (dnes vystaveno v NG Praha). Současný hodnotný kostelní inventář pochází z období baroka a novogotiky. Poslední generální renovace interiéru kostela byla provedena po 85 letech, v době od října 2010 do října 2012 v rámci konání česko-rakouské Zemské výstavy 2013.   
 • Galerie gotického umění. Jádro uměleckohistorických vyšebrodských sbírek tvoří vzácné výtvory středověkého křesťanského umění. Mezi vystavenými deskovými obrazy naleznete např. „magické“ Ukřižování z Vyššího Brodu (kolem r. 1380). Jedinečká kolekce Madon krásného slohu představuje originální milostné obrazy. Mezi nimi je zastoupena i známá Vyšebrodská Madona (z doby kolem r. 1420). V expozici z roku 2013 zhlédnete dále známé plastiky jako třeba sochu sv. Mikuláše z Rožmberka, vytvořeného parléřovskou dvorskou dílnou kolem r. 1385, nebo Zesnutí Panny Marie z Vyššího Brodu (kolem r. 1500).      
 • Předsíň Obrazové galerie. Přes točité schodiště vystoupáte do nadzemního podlaží kvadratury. V první menší prostoře si můžete prohlédnout rozměrnou vedutu kláštera Vyšší Brod, která zachycuje jeho stav v roce 1907. Zmenšenou kopii tohoto akvarelu tuší, který dodala Umělecká manufaktura Ferdinand Weeser-Krell, lze zakoupit v klášterní prodejně. Vedle dalších malířských prací v místnosti uvidíte naproti vchodu obraz Glorifikace 500. výročí založení vyšebrodského opatství z roku 1759. V kontextu barokní symboliky je na něm znázorněna také legenda o vzniku zdejšího věhlasného kláštera.     
 • Malý a velký sál Obrazové galerie. Opatství Vyšší Brod se mezi všemi cisterciáckými kláštery České republiky pyšní nejrozsáhlejšími a nejcennějšími uměleckohistorickými sbírkami! Fascinující poklady minulosti na Vás čekají pod klenebními kopulemi Obrazové galerie – původního klášterního muzea. Převážná většina zde vystavených obrazů je dílem barokních malířů. Ti ve svém uměleckém ztvárnění zdůrazňují nadčasové poselství biblických, církevních i historických námětů a zachycují krásu Božího stvoření: přírody, moře, květin... Poznejte mistrovské tahy štětce Petra Brandla, Jana Kupeckého, Norberta Grunda, Františka Xavera Palka a dalších znamenitých malířů. Ve vitrínách jsou umístěny jiné cenné historické předměty, především bohoslužebné náčiní, paramenta, porcelán, sklo, drobné plastiky nebo lékovky z vyšebrodské klášterní lékárny. Do Rožmberské galerie byly umístěny výjimečné památky na slavný rod zakladatelů a ochránců opatství. Sochy, stojící u sloupů Velkého sálu, pocházejí z farních kostelů vesnic, které byly v příhraniční oblasti zničeny v důsledku budování železné opony. Historie těchto artefaktů dokládá často „pohnutý“ osud uměleckých děl.                      
 • Knihovní chodba byla upravena do dnešní podoby v 19. století a z této doby pochází také většina zde uložených tisků. Převážně se jedná o naučnou literaturu, ale v knihovních regálech najdeme třeba i romány Julesa Verna nebo povídky Adalberta Stiftera. Opatové, panující ve vyšebrodském klášteře od 16. do 19. století, jsou vyobrazeni na medailonových malbách, které visí nad knihovními skříněmi.    
 • Filozofický sál klášterní knihovny. „Tajným vchodem“ vstoupíte do světa zdobného rokoka – Malého sálu knihovny. Zde uložené barokní tisky se týkají všech základních vědních oborů; hojně jsou zastoupeny spisy botanické, biologické, fyzikální, astronomické či matematické nebo jazykovědné. Nástropní freska vyšebrodského konvrše Lukáše Vávry připomíná výjimečnou moudrost biblického krále Šalamouna.
 • Teologický sál klášterní knihovny. Ve Vyšším Brodě je uloženo více než 70 tis. knižních titulů a zdejší knihovna je tak třetí největší klášterní knihovnou v České republice. Traduje se o ní ovšem, že je ze všech knihoven nejkrásnější! Její zvláštní kouzlo vyniká především ve Velkém sále, kde je uložena významná sbírka Biblí a četné další, výhradně teologicky zaměřené spisy. Knihovní skříně jsou dokladem mimořádně vysoké uměleckořemeslné úrovně a jsou zlacené 24karátovým zlatem. Nástropní malba znázorňující dvanáctiletého Ježíše v chrámu v Jeruzalémě a slavnostně laděná atmosféra celého interiéru podtrhuje pojetí teologie jako královny věd. Vyšebrodská knihovna, se svými četnými iluminovanými rukopisy a vzácnými prvotisky, představuje nejlépe dochovaný klášterní knihovní fond České republiky! 

 

Trasa II. – ZÁVIŠŮV KŘÍŽ
(prohlídky od 1. července do 30. září)

Gotická sklepení kláštera

Gotická sklepení kláštera

(30 až 40 min.) 

Legendární kříž zvaný Závišův přináleží k nejpřednějším skvostům středověkého zlatnického umění, jaké se dochovaly na evropské půdě. Vyšebrodský zlatý relikviář je národní kulturní památkou České republiky a světovým unikátem. V jeho nitru je podle tradice uchovávána relikvie nad jiné vzácná – ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus. V tichu Rožmberské oratoře staňte Závišově kříži tváří v tvář a nechejte se osvítit jeho mystickou září! 

 • Horní patro Gotického sklepení. Mohutné konstrukce původního klášterního sklepení ukazují na mimořádně rozsáhlou a dovednou stavitelskou činnost cisterciáckého řádu. Do horního patra sklepení instalovaná expozice Závišův kříž - splendor mysticus (mystická záře) vypráví legendu o nalezení Pravého Kříže sv. Helenou, přináší informace o způsobu zhotovení okázalého relikviáře i o užití nejdrahocennějších materiálů a přibližuje historii a prvotní poslání vyšebrodského ostatkového kříže. Nasnímané detaily relikviáře ve zvětšeném měřítku Vám pomohou porozumět jeho původní symbolice a osobité nádheře.    
 • Spodní patro Gotického sklepení. V rámci multimediální expozice ve spodním patře sklepení se můžete seznámit s překvapivými výsledky nedestruktivního výzkumu hrobky Rožmberků, již byli podle legendy pohřbíváni vsedě. Vědci pro Vás vytvořili virtuální modely sarkofágu Petra Voka z Rožmberka i samotné pohřební komory! Z bezprostřední blízkosti si je možné prohlédnout také kopii epitafu, v jehož středu se vyjímá rožmberský jezdec s erbem pětilisté růže. Samotná rodová nekropole zakladatelů a ochránců vyšebrodského opatství se nachází pod presbytářem klášterního kostela a je nejstarší dochovanou šlechtickou hrobkou v českých zemích.         
 • Závišův kříž

  Závišův kříž

  Závišův kříž v Rožmberské oratoři. Originální kříž zvaný Závišův je vystaven v tzv. Rožmberské oratoři, v nadzemním podlaží vyšebrodského opatského chrámu. Do oratoře vystupují návštěvníci v omezeném počtu gotickou věžicí po vřetenovém schodišti. Děkujeme za Vaše pochopení, že jsou vzhledem k jedinečné hodnotě Závišova kříže v této části prohlídky uplatňována zvláštní bezpečnostní opatření! Nádherný ostatkový kříž – symbol křesťanské víry, pokory i královského majestátu – je záměrně ukazován v prostém a nerušivém prostředí historicky autentické prostory. Koncept vystavení relikviáře zohledňuje jeho památkové hodnoty v dimenzi náboženského cítění a neutralizuje tak efekt „prezentace ,pouhého‘ muzejního exponátu“. Vyšebrodští cisterciáci Vás na tomto posvátném místě zvou k modlitbě a duchovnímu usebrání!

 

Trasa III. – ŠUMAVOU PO STOPÁCH FOTOGRAFŮ
(prohlídky 1. května do 30. září)

(individuální prohlídka bez průvodce)

 • První patro Návštěvnického centra opatství. Jak a proč zachytili minulost Šumavy autoři historických fotografií? Jejich stopou se vydává výstava hornorakouského kulturního centra Kulturquartier O.K. Linec, Sdružení Šumavanů v Linci a Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Životní osudy fotografů se promítaly do jejich tvorby, v níž se zrcadlí vzájemnost českého a německého prostředí, ale i surová brutalita válečných konfliktů a nesmyslnost politických diktatur. Součástí poutavé výstavy jsou i fotografie a texty českých a rakouských studentů.
 • V roce 2017 si v Návštěvnickém centru opatství můžete prohlédnout také výstavu „Linecká stezka“, která zachycuje zajímavé poznatky o historii, kultuře a způsobu života lidí, pro které hrála dopravní spojnice mezi Čechami, Horním Rakouskem a Bavorskem důležitou úlohu.

Linecká stezka

 

 

Poštovní muzeum

V areálu opatství zve na prohlídku také nejrozsáhlejší expozice Poštovního muzea v České republice.

 

V areálu opatství zve na prohlídku také nejrozsáhlejší expozice Poštovního muzea v České republice.

 
 
Nahoru