Postranní panel

Mše svatá

Mše v kostele - příprava darůNemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté.  Jako pomůcku pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své svátosti.  Nejvznešenější z nich je svátost eucharistie, svátost oltářní.  Této svátosti se nám dostává při liturgii, kterou křesťané pro její nevýstižnost slovy pojmenovali podle posledních slov obřadu "Ite missa est" - tedy missa, počeštěně mše.  Sám Bohočlověk, Boží Syn, se v ní obětuje za nás, a proto tato jeho oběť má nekonečnou cenu.  Svou Církev vybavil a uschopnil k tomu, aby se Jeho oběť za nás na kalvárii se při mši zpřítomňovala.  A přece není na světě snad nic méně známo a méně chápáno než mše svatá.  Pro dosažení věčné blaženosti je třeba dosáhnout svatosti, a k tomu je třeba poznat mši svatou, její krásu i cenu, a pak být nejen přítomen na mši svaté, nýbrž spoluobětovat ji s knězem a opravdu prožívat s Kristem.  V modlitbě se my dáváme Bohu a ve mši svaté se On dává nám.  Při mši svaté je ten, kdo obětuje, i obětní dar tentýž - tedy Kristus obětuje sám sebe Bohu Otci za svou Církev a celý svět prostřednictvím kněží.  Mše svatá vykazuje všechny cíle oběti: tedy chvály, díky, smíření a prosby.

Mše svatá v zimní kapli - pozdvihováníKonventní Mše svaté :

Pondělí až sobota v 7.15 hod.
Neděle a zasvěcené svátky v 10.00 hod.

Všechny Mše svaté jsou slouženy latinsky, v klasickém římském ritu z Cisterciáckého misálu platném v roce 1962.V zimním období jsou v Zimní kapli ,avšak v neděli a zasvěcené svátky v klášterním kostele. V letním období i ve všední dny.Jsou přístupné všem věřícím ,stejně tak i chórové modlitby

 

Hodnota mše svaté

 • Mše svaté, kterých jsi se účastnil, budou ti v hodině smrti největší útěchou.
 • Každá mše svatá tě bude doprovázet a stane se tvým přímluvcem při posledním soudu.
 • Při každé mši svaté můžeš, podle hloubky účasti, zmenšit tresty za své hříchy.
 • Když se soustředěně účastníš mše svaté, prokazuješ Bohočlověku největší úctu.
 • Nahrazuje vše, co jsme zanedbali a zameškali.
 • Budou ti odpuštěny všechny lehké hříchy, pokud jich budeš litovat a rozhodneš se jim vyhýbat.
 • Bude oslabena satanova moc nad tebou.
 • Strádajícím duším v očistci zajistíš největší mocné ulehčení.
 • Každá mše svatá přináší Všemohoucímu nejvyšší chválu, nejkrásnější dík, největší smír, bez něhož by svět asi již dávno zahynul ve svých hříších.
 • Z vitráží klášterního kostelaBudeš ušetřen od nebezpečí a neštěstí, jež by tě jinak potkalo.
 • Každou mší svatou zkracuješ své utrpení v očistci.
 • Každá mše svatá zvětšuje tvou odměnu v nebi.
 • Přijímáš požehnání kněze potvrzené samotným Bohem v nebi.
 • Klečíš v zástupu andělů, kteří se s největší úctou účastní této vznešené oběti.
 • Všechny tvé věci a záležitosti budou požehnány.
 • Pokud se účastníme mše svaté a obětujeme jí k úctě nějakého světce či anděla a přitom děkujeme Bohu za nám udělené milosti, prokážeme mu tak největší čest a radost a získáme si tím jeho zvláštní lásku a mocnou ochranu.
 • Pokaždé, když přisluhujeme při mši svaté, měli bychom jí, s ohledem na jiné intence, obětovat ke cti světce, jemuž je ten den zasvěcen.
 

 
 
Nahoru