Postranní panel

Cisterciácký chorál

Gregoriánský chorál je jednohlasý společný zpěv hymnů, antifon, žalmů a krátkých čtení k oslavě Boží.  Proč je ale při společné modlitbě žádoucí zpěv?  Protože už samo slovo žalm znamená přibližně "modlitební chvalozpěv" a zpívat žalmy se řekne latinsky "psallere".  

proč zpívat společně a jednohlasně?  Způsob přednesu není fixně daný.  Chorál je hudební interpretací daného modlitebního textu.  Ta spočívá na dvou prvcích: na notovém zápisu a na tónu udávaném v chóru tím, komu se latinsky říká cantor.  Ten určuje tempo, výšku, na které se začíná, i pauzy podle schopností všech členů chóru a podle možností daného místa.  Chorální přednes je tedy hodně pružný a živý a z velké části závisí na interpretovi.  Tím se liší od moderní instrumentální hudby. Jednohlasně se zpívá proto, že se tak každý učí spíše naslouchat než vystupovat, protože hlavní věcí při zpěvu chorálu je přizpůsobovat se jeden druhému.  Tak se členové chóru sžívají a zpívají Bohu skutečně jedním dechem a srdcem - tato chvála je totiž Bohu nejpříjemnější.  Mimoto je jednohlasý chorální zpěv pro většinu lidí realizovatelnější a nevyžaduje hudební profesionály.

Cisterciácký chorál je variantou gregoriánského chorálu.  Má vlastní nápěvy žalmů, vlastní hymny a antifony a odlišuje se výrazně od benediktinských či kanovnických nápěvů.  Cisterciáci usilovali o co nejvěrnější život podle Řehole svatého Benedikta.  Ten v ní předkládá ke zpěvu ambrosiánské nápěvy a texty - tedy to, co podle církevní tradice složil církevní učitel a skladatel svatý Ambrož z Milána.   Proto je cisterciácký chorál věrnou dcerou ambrosiánských hymnů a pokračuje vroucími hymny vzniklými v okruhu žáků nejznámějšího cisterciáka - svatého Bernarda z Clairvaux.  Cisterciácký chorál vyniká vnitřní krásou a důstojností skloubenou s relativní jednoduchostí prostou zbytečných "kudrlinek".  Takto se alespoň poznají nápěvy, které vznikly do 12. století, kdy vznikl Cisterciácký řád.  Pozdější nápěvy jsou pak mnohem složitější a květnatější.

Ukázky cisterciáckého chorálu lze vidět v hymnáři, který je ke stažení v sekci "Dokumenty"!

 
 
Nahoru