Postranní panel

Jak se Bohu odevzdat?

Ve svobodném odevzdání prostřednictvím řeholních slibů mnich dokonaleji vyjadřuje zasvěcení, které přijal ve svátostech křtu a biřmování. Mnich slibuje Bohu tři sliby podle Řehole sv. Benedikta:

  • Slibem stálosti (stabilitas) se mnich váže na celý život ke svému klášternímu společenství. To od něho vyžaduje lásku ke svému klášteru, plné a vytrvalé nasazení svých duševních i tělesných sil ve službě společenství a úkolům společenství. Tím mnich přispívá k vytváření rodinné atmosféry poskytující všem oporu a bezpečí.
  • Slib vést ctnostný způsob života (conversatio morum) zavazuje mnicha ke klášterní proměně života, která v sobě zahrnuje Bohu zasvěcené vzdání se manželství a osobní nemajetnost. Mnich slibuje, že bude stále pracovat na svém obrácení a proměňování v Kristu podle Řehole sv. Benedikta a podle způsobu života svého kláštera. Podle evangelijní rady, aby se člověk vzdal manželství pro nebeské království, slibuje mnich čistotu. Mnich se tak váže nerozdělenou odevzdaností na Krista. Podle evangelijní rady chudoby se mnich snaží vkládat celou svou naději v Boha, protože jeho bohatstvím je Kristus.
  • Ve slibu poslušnosti (oboedientia) mnich napodobuje Ježíše, který byl poslušný Otci až k smrti. V naslouchání Duchu svatému mnich hledá Boží vůli, a proto poslouchá opata a jeho zástupce ve víře a důvěře podle Řehole sv. Benedikta a řádových konstitucí. Jednotliví členové našeho řádu jsou vázáni též prokazovat poslušnost sv. Otci jako svému nejvyššímu představenému z titulu závazku svaté poslušnosti.
 
 
Nahoru