Postranní panel

Chceš být mnichem?

Skládání slavných slibůPokud nějaký mladý muž zaslechne hlas Boží a ucítí touhu stát se mnichem, může u nás po dohodě s představeným strávit několik dní.

 • Když se pak rozhodne pokračovat, nastoupí do první etapy - postulátu (kadidatury), který trvá přibližně jeden rok.
 • Po uplynutí této doby může postulant přijmout řeholní hábit a stává se novicem.
 • Po minimálně ročním noviciátě skládá tento nový mnich časné sliby na tři roky.
 • Pokud se po této době rozhodne zasvětit navždy Bohu, skládá mnich sliby slavné.

 

Někteří bratři jsou Bohem povoláni i ke kněžské službě. Takové nechá opat po zralé úvaze vysvětit na kněze, aby službou v klášterním společenství posvěcovali celou církev.

  

Podmínky ke vstupu do kandidatury:

   • Žadatel musí být praktikující Římský katolík (18-35let), nejméně 5 let po přijetí svátosti křtu
   • Musí být svobodný, bez závazků
   • Musí být biřmovaný
   • Musí mít doporučení Římskokatolického kněze
   • Musí mít ukončená studia, pracovní závazky a veškeré aktivity, které by jakkoliv narušovali formaci k jeho úplnému zasvěcení se Bohu v klášteře
   • Nesmí mít dluhy a být trestně bezúhonný
   • Musí podat žádost o přijetí do kandidatury

  

 

„Ať se pak bedlivě zkoumá, zda novic opravdu hledá Boha a zda je horlivý ve službě Boží i ve snášení příkoří. Jestliže po zralé úvaze, že bude všechno zachovávat a plnit vše, co se mu poručí, ať je přijat do komunity".

(z 58. kapitoly Řehole sv. Benedikta)

 

 
 
Nahoru