Postranní panel

Výkladové texty k turistickým prohlídkám

Kapitola:

Projekt Výkladové texty k turistickým prohlídkám kláštera V. Brod

Základní údaje o projektu

Název projektu: Výkladové texty k turistickým prohlídkám kláštera V. Brod
Operační program: Fond malých projektů Jižní Čechy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko v rámci programu Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 -2013
Příjemce dotace: Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Vedoucí partner: Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Zahraniční partner: Verein zur Förderung des Zisterzienserstiftes Hohenfurth / Sdružení na podporu cist. kláštera V. Brod
Zahájení projektu: 21.02.2014
Ukončení projektu: 31.10.2014

Výchozí situace

Cisterciácké opatství Vyšší Brod patří k nejpřednějším památkovým objektům ČR (NKP), jeho umělecko-historické sbírky v čele s legendárním Závišovým křížem (2. NKP v místě !) jsou unikátní. Klášter na česko-rakouské hranici je tradičním, hojně navštěvovaným kulturním centrem nadregionálního významu. Na rostoucí turistický potenciál místa ukázala např. Zemská výstava JČ-HR 2013. Konvent a partneři kláštera považují zpřístupnění historických prostor opatství a jeho cenných uměleckých děl v rámci prohlídek za jednu ze svých priorit. K vyššímu standardu prohlídek a jejich organizace přispívá využití systému digitál. audioprůvodců technologie NFC, který klášter pořídil za podpory EU a Sdružení na podporu cist. kláštera V. Brod a který se velmi osvědčil (20 ks). Vzhledem k tomu, že v mezidobí vznikly nové prohlíd. okruhy a byly vystaveny další význačné exponáty, musí být pro průvodce napsány a do audiosystému nahrány texty, odrážející aktuální stav nabídky pro návštěvníky kláštera.

Cíle projektů a cílové skupiny

Cílem je vytvoření výkladových textů a jejich implementace do stávajícího systému audioprůvodců, které budou sladěny s obsah. náplní nově vytvořených prohlídkových tras. Během prohlídek kláštera tak zprostředkují průvodci nebo audioprůvodci (sluchátky) návštěvníkům kvalitní, dobře vstřebatelné informace, záživné poznatky a hlubší porozumění pro společnou historii a kulturní odkaz, zrcadlící se v minulosti i současnosti vyšebrod. opatství. Takovýto přínos projektu je relevantní pro obyvatele příhraničního regionu i pro návštěvníky, přijíždějící ze vzdálenějších míst. Nejfrekventovanějšími jazyky prohlídek ve vyšebrodském klášteře jsou jazyky příhraniční oblasti, tj. čeština a němčina. Nové texty proto musí být napsány a namluveny v těchto dvou jazycích, aby mohli službu využívat návštěvníci z ČR, Rakouska a Německa. Pořízení nahrávek zajistí i udržitelnost využívání celého stávajícího audiosystému, který je návštěvníky žádán a který zefektivňuje prohlídkový provoz.

Výstupy projektu

Výchozí aktivitou projektu je napsání nových, populárně naučných textů odborníkem na historii a prohlídkový provoz kláštera, kdy bude obsah textů odrážet náplň aktuálních prohlídkových tras, tj. včetně nových částí a nově vystavených exponátů. Podle vyhotoveného textu bude pořízen odpovídající překlad. Určené texty budou následně vytištěny jako sylaby pro průvodce, resp. v určených částech převedeny spíkry českého a německého jazyka do mluvené podoby, zaznamenané v příslušném digital. formátu. V závěrečné fázi projektu dojde k instalaci nahrávek do mobilních audiopřístrojů, zprovoznění celého systému v rámci turistických prohlídek kláštera a školení průvodců, kteří vedou turistické prohlídky kláštera.

Termíny realizace projektů

Únor – říjen 2014

Finanční rámec projektu

Celkové náklady: 7.760,- EUR
Finanční příspěvek z Fondu malých projektů 3.880,- EUR
Finanční příspěvek žadatele: 3.880,- EUR
Spolufinancování žadatele a partnera: ,- EUR

Publicita programu

Projekt je podpořen z Fondu malých projektů Jižní Čechy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko v rámci programu Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 -2013.

Vlajka Evropské unie   Evropská spolupráce

 
 
Nahoru