Postranní panel

Příhraniční Zemská výstava

Kapitola:

Projekt Příhraniční Zemská výstava Horní Rakousko / jižní Čechy 2013, část II. (realizace)

Základní údaje o projektu

Název projektu:

Příhraniční Zemská výstava Horní Rakousko / jižní Čechy 2013, část II. (realizace)

Operační program:

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013

Příjemce dotace:

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Vedoucí partner:

Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA, a.s.

Zahájení projektu:

1. 12. 2010

Ukončení projektu:

1. 12. 2013

Výchozí situace

Zemské výstavy mají v Rakousku dlouholetou tradici sahající až do roku 1965 a patří k nejvýznamnějším kulturním akcím ve spolkových zemích. V Horním Rakousku se zemské výstavy pořádají od roku 1974 pravidelně v odstupu jednoho až dvou let a vždy se těší velkému zájmu. V souvislosti s rozvojem spolupráce mezi sousedními regiony připravují regiony Horní Rakousko a jižní Čechy první příhraniční zemskou výstavu, která bude zahájena v dubnu 2013 a potrvá celých osm měsíců.

Historicky teprve druhá mezinárodní zemská výstava bude realizována na čtyřech místech, konkrétně v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. V souvislosti s touto výstavou realizuje RERA a.s. dva projekty, ve kterých zastává pozici leadpartnera, přičemž dalšími partnery projektů jsou Regionální muzeum v Českém Krumlově, Cisterciácké opatství Vyšší Brod, na rakouské straně pak Oberösterreich Tourismus a Úřad hornorakouské vlády. Na Zemskou výstavu navazují důležité aktivity dalších subjektů, především města Vyšší Brod, Sdružení na podporu cisterciáckého kláštera Vyšší Brod, Poštovního muzea ve Vyšším Brodě a dalších.

Základní informace o projektech

Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy, část I. (příprava)

V rámci přípravy Zemské výstavy 2013 vznikla v roce 2005 základní obsahová koncepce a na české i rakouské straně byla stanovena místa, kde budou jednotlivé akce v rámci výstavy probíhat. Vzhledem k časovému odstupu od vzniku koncepce vyvstala před zahájením samotné přípravy a realizace konkrétních aktivit potřeba určité modifikace, upřesnění a podrobnějšího zpracování této koncepce, což je hlavním těžištěm tohoto projektu. Kromě zpracování obsahové náplně výstavy bude vytvořen corporate design - společná marketingová koncepce, první informační leták a webové stránky Zemské výstavy 2013. V rámci přípravných prací v Regionálním muzeu v Českém Krumlově budou probíhat badatelské a technické práce, budou zpracovány podklady pro výrobu trojrozměrných modelů, obsahová příprava trojjazyčného katalogu, připravíme také výstavu na téma nerealizovaných projektů v česko-rakouském příhraničí.

Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy, část II. (realizace)

Projekt je zaměřen na zajištění vlastní realizace Zemské výstavy 2013, a to především na rozsáhlá marketingová opatření pro zajištění publicity výstavy. V rámci projektu dojde nejen ke společné tvorbě marketingových materiálů na obou stranách hranice, ale jeho součástí jsou také investiční opatření ve vyšebrodském klášteře, která budou sloužit k vytvoření jedné z expozic Zemské výstavy 2013.

Cíle projektů

Všeobecným cílem obou na sebe navazujících projektů je rozvoj příhraničního regionu Horní Rakousko – jižní Čechy, rozšíření a upevnění příhraniční spolupráce a podpora všestranného rozvoje této příhraniční oblasti. Pomocí tohoto projektu bude také umožněno další odbourávání historicky podmíněných předsudků, které na obou stranách hranice nadále existují.

Specifickým cílem projektu je realizace samotné Zemské výstavy v období duben – listopad 2013 včetně konkrétních marketingových opatření pro zajištění publicity Zemské výstavy. Záměrem je vytvoření průvodce výstavou, vědeckého katalogu, brožury s doprovodnou turistickou a gastronomickou nabídkou, plakátů, bilbordů apod., přičemž všechny texty budou vytvořeny v češtině i němčině. Na české straně budou v rámci projektu realizována opatření pro uspořádání výstavy v kostele Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Především bude obnovena výmalba opatského chrámu, dojde k rekonstrukci osvětlovací techniky a budou vytvořeny podmínky pro bezpečné vystavení tzv. Závišova kříže.

Cílové skupiny

  • Obyvatelé hornorakouských regionů a jižních Čech
  • Podnikatelské subjekty v příhraničním regionu, především v oblasti cestovního ruchu
  • Zájemci o ucelené produkty cestovního ruchu s důrazem na česko-rakouskou vzájemnost

Výstupy projektu

  • Realizace rozsáhlých marketingových opatření pro zajištění publicity
  • V Cisterciáckém opatství Vyšší Brod budou realizovány stavební úpravy, technická a bezpečnostní opatření včetně organizačního a administrativního zajištění pro uspořádání Zemské výstavy s důrazem na jejich dlouhodobou udržitelnost.

Termíny realizace projektů

  • část I. (příprava): duben 2010 – březen 2013
  • část II. (realizace): prosinec 2010 – listopad 2013

Finanční rámec projektové části partnera Klášter Vyšší Brod

Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy, část II. (realizace)

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj:

396 117,50 EUR

Veřejný národní příspěvek:

69 903,50 EUR

Spolufinancování partnera:

51 781,00 EUR

Celkové výdaje partnera

517 802,00 EUR

Předfinancování projektu ve výši 10 mil. Kč laskavě poskytnul Krajský úřad Jihočeského kraje.

Publicita programu

Oba projekty jsou dotovány z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.

Vlajka Evropské unie   Evropská spolupráce

 
 
Nahoru