Cisterciácký chorál

Seslání Ducha svatého - iniciála z vyšebrodských rukopisůGregoriánský chorál je jednohlasý společný zpěv hymnů, antifon, žalmů a krátkých čtení k oslavě Boží.  Proč je ale při společné modlitbě žádoucí zpěv?  Protože už samo slovo žalm znamená přibližně "modlitební chvalozpěv" a zpívat žalmy se řekne latinsky "psallere".  

proč zpívat společně a jednohlasně?  Způsob přednesu není fixně daný.  Chorál je hudební interpretací daného modlitebního textu.  Ta spočívá na dvou prvcích: na notovém zápisu a na tónu udávaném v chóru tím, komu se latinsky říká cantor.  Ten určuje tempo, výšku, na které se začíná, i pauzy podle schopností všech členů chóru a podle možností daného místa.  Chorální přednes je tedy hodně pružný a živý a z velké části závisí na interpretovi.  Tím se liší od moderní instrumentální hudby. Připravenost k officiu v chóru Jednohlasně se zpívá proto, že se tak každý učí spíše naslouchat než vystupovat, protože hlavní věcí při zpěvu chorálu je přizpůsobovat se jeden druhému.  Tak se členové chóru sžívají a zpívají Bohu skutečně jedním dechem a srdcem - tato chvála je totiž Bohu nejpříjemnější.  Mimoto je jednohlasý chorální zpěv pro většinu lidí realizovatelnější a nevyžaduje hudební profesionály.

Cisterciácký chorál je variantou gregoriánského chorálu.  Má vlastní nápěvy žalmů, vlastní hymny a antifony a odlišuje se výrazně od benediktinských či kanovnických nápěvů.  Cisterciáci usilovali o co nejvěrnější život podle Řehole svatého Benedikta.  Ten v ní předkládá ke zpěvu ambrosiánské nápěvy a texty - tedy to, co podle církevní tradice složil církevní učitel a skladatel svatý Ambrož z Milána.   Proto je cisterciácký chorál věrnou dcerou ambrosiánských hymnů a pokračuje vroucími hymny vzniklými v okruhu žáků nejznámějšího cisterciáka - svatého Bernarda z Clairvaux.  Cisterciácký chorál vyniká vnitřní krásou a důstojností skloubenou s relativní jednoduchostí prostou zbytečných "kudrlinek".  Takto se alespoň poznají nápěvy, které vznikly do 12. století, kdy vznikl Cisterciácký řád.  Pozdější nápěvy jsou pak mnohem složitější a květnatější.

Ukázky cisterciáckého chorálu lze vidět v hymnáři, který je ke stažení v sekci "Dokumenty"!

 
 
Nahoru