kategorie: Aktuality

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU

Temnými se nazývají proto ,že o sv.Triduu začínají za tmy.Vzbuzují v nás žal nad umučením našeho Pána Ježíše Krista,nazývají se také žalostivé.Konají se od 04.30 V Zimní kapli a jsou přístupné věřícím.

Tato starobylou skladbu Božského officia se opět v našem klášteře modlíme od Vigilie Zeleného čtvrtku až do nóny Bílé soboty. Tyto tesklivé chórové modlitby se skládají ze žalmu zvláště kajících, čtení z  epištol, z církevních Otců a také ze starozákonního zpěvu - Pláče proroka Jeremiáše. Po každé části Jeremiášova pláče následuje antifona: Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, svému Bohu! - Ten Jeruzalém jsme my....

Část těchto modliteb se koná za naprosté  tmy, když se zhasne svíce a skryje se na znamení, že Pán Ježíš byl také nějakou dobu skryt v hrobu. Ostatní zhasnuté svíce  znamenají apoštoly, kteří Ho postupně opouštěli a další zhasnuté svíce, proroky, kteří bývali od lidu usmrcováni. Můžeme být dojati dokonalým výběrem textů k těmto hodinkám… které se konaly v církvi od prvokřesťanských dob až do konce let šedesátých 20. století. Sv. Augustin říká: ,,Pán si nepodmanil svět železem, ale dřevem..."A tak i my se v těchto pohnutých dnech Tridua, se snažíme tímto krásným způsobem naplnit přání našeho Pána Ježíše Krista: ,,Cožpak jste nemohli aspoň chvíli bdít se mnou?"

Temné hodinky -vznácnost z pokladu katolické liturgie-umocňuje vděčnost za oběť našeho Pána Ježíše Krista.Srdečně zveme k spoluúčasti po domluvě z mnichy.

 
 
Nahoru