27.02.2022, kategorie: Aktuality

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

VYUŽIJME TUTO MILOSTIPLNOU DOBU K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NAŠEHO VZTAHU K PÁNU JEŽÍŠI

Přijali jsme na čelo popelec na znamení obrácení a pokání. Otevřme tedy srdce pro oživující působení Božího slova. Postní doby - vyznačující se častějším nasloucháním tomuto Slovu, intenzívnější modlitbou, odříkavým, ukázněným a kajícným životním stylem - ať je nám pobídkou k obrácení a k upřímné lásce k bratřím i sestrám, zvláště těm potřebným. Ať nás vede Maria, bdělá a poslušná panna a pokorná služebnice Páně, abychom my tak mohli dojít v obnoveném duchu k radostnému slavení Velikonoc.

"Obraťte se ke mně celým srdce". Tato výzva k obrácení je dominantním tématem, které prostupuje všemi prvky liturgie postní doby. Ve vstupní antifoně Popeleční středy se praví, že Pán nechce trestat za hříchy, ale žádá obrácení, a lid je v ní vyzýván, aby začal svou "duchovní obnovu".  Prorok Joel (2,2-13) nás vybízí k návratu k Hospodinu "celým srdcem v postu, nářku a pláči, neboť Hospodin je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí". Boží příslib je tedy jasný, pokud lid poslechne výzvu k obrácení, Bůh nechá triumfovat své milosrdenství a jeho přátelé budou naplněni hojnou přízní.

V 50. žalmu prosíme Pána, aby "nám stvořil nové srdce" a "obnovil v nás ducha vytrvalosti". V evangeliích nás pak Ježíš varuje před červotočem samolibosti, jenž vede k okázalosti, přetvářce, povrchnosti a sebeuspokojení, a zdůrazňuje potřebu živit opravdovost srdce. Zároveň nám Ježíš ukazuje na prostředek, jak v tomto úmyslu růst, tj. pěstováním důvěrného vztahu k nebeskému Otci. Dále Pán ukazuje, jak zvítězit v boji mezi tělem a duchem, mezi dobrem a zlem, v boji, který poznamenává celou naši existenci: jsou to tři užitečné prostředky - modlitba, almužna a půst.

Přijali jsme na čelo popelec na znamení obrácení a pokání. Otevřme tedy srdce pro oživující působení Božího slova. Postní doba - vyznačující se častějším nasloucháním tomuto Slovu, intenzívnější modlitbou, odříkavým, ukázněným a kajícným životním stylem - ať je nám pobídkou k obrácení a k upřímné lásce k bratřím i sestrám, zvláště těm potřebným. Ať nás vede Maria, bdělá a poslušná panna a pokorná služebnice Páně, abychom my tak mohli dojít v obnoveném duchu k radostnému slavení Velikonoc.

 
 
Nahoru