kategorie: Aktuality

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..
Velikonoce jsou pravou spásou lidstva -Pozvání na velikonoční obřady v našem klášteře

Drazí bratři a sestry,

Cantemus Domino :gloriose enim magnificatus est.-Zpívejme Hospodinu ,neboť je velmi vznešený(kniha Exodus 15.kap.)

Tato slova jsou starobylou ozvěnou chvalozpěvu vyvoleného národa po přejití Rudého moře z otroctví do svobodné země.Tento verš zpíváme i o Velikonoční vigilii a jeho smysl vysvětluje zvláštní modlitba :Bože,ani dnes nepřestáváš konat své podivuhodné skutky.a cos vykonal kdysi,je předobrazem toho,co konáš křtem mezi námi.Vysvobodil jsi z otroctvi svůj vyvolený národ,vysvoboď z otroctví hříchu celý svět a uskutečni na nás své zaslíbení,které jsi dal Abrahámovi a jeho potomkům.

Texty evangelia o velikonocích nám zjevují naplnění starozákoních předobrazů.Ježíš Kristus svou smrtí a zmrtvýchstáním vysvobodil člověka ze zakořeněného otroctví hříchu a otevřel mu cestu do opravdovu zaslíbené Země,Božího království,všeobecného království spravedlnosti,lásky a pokoje.Ano ,Velikonoce jsou pravou spásou lidstva! Kdyby kristus ,Beránek Boží neprolil svou Krev pro nás,neměli bychom žádnou naději,údělem naším i celého světa by byla nevyhnutelně smrt.Velikonoce však zvrátily tuto tendenci : Kristovo Zmrtvýchstání je novým stvořením jako štěp ,který muže obrodit celý strom.Je to událost ,která ovlivnila hlubokou orientaci celých dějin,které naklonila jednou provždy směrem k dobru,životu a odpuštění.Jsme svobodní,jsme spaseni!Proto v hloubi srdce jásáme:Zpívejme Hospodinu neboť je velmi vznešený !Pokračujme tedy v naší životní pouti,spaseni v naději,a v srdci nesme tuto starobylou a přece stále novou píseň.

Požehnané Velikonoce -vaši bratři cisterciáci z vyšebrodského kláštera

 
 
Nahoru