30.12.2023, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

 • Neděle 10. 12. 2023 od 12.00 do 16.00 hod. – Adventní trh na nádvoří kláštera (Prodej klášterních produktů; prodej klášterních uzených ryb) Vice ZDE.
 • Čtvrtek 21. 12. - Sobota 23. 12. od 10.00 do 16.00 – Prodej klášterních ryb Více ZDE.

 • Neděle 24. 12. 2023 v  10.00 hod. – Nedělní mše svatá z Vigilie svátku Narození Našeho Pána Ježíše Krista
 • NEDĚLE 24. 12. 2023 V 24.00 HOD. – PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ Z NAROZENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA – SE ZPĚVEM VÁNOČNÍCH KOLED
 • PONDĚLÍ 25. 12. 2023 V 10.00 HOD. – MŠE SVATÁ: HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
 • Úterý 26. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpána
 • Středa 27. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
 • Čtvrtek 28. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Betlémských Neviňátek
 • Pá 29. - So 30. 12. 2023 v 7.15 hod. v zimní kapli
 • Neděle 31. 12. 2023 v 10.00 hod. - Mše svatá: Sv. Silvestr - Zazní ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby
  • Po mši svaté bude možnost zakoupit klášterní produkty 

 • Pondělí 1. 1. 2024 v 10.00 hod. – Novoroční mše svatá z Obřezání Páně
  • Živý betlém v areálu kláštera v 15.00
  • Poté bude možnost zakoupit klášterní produkty
 • Pátek 5. 1. 2024 v 7.15 hod. mše svatá v zimní kapli a v 16.30 hod. – Svěcení tříkrálové vody v klášterním kostele – následují Nešpory ze svátku Zjevení Páně (v zimní kapli)
 • Sobota 6. 1. 2024 v 10.00 hod. – Zjevení Páně (Tří králů) – Slavná Mše svatá

 

Z KÁZÁNÍ O PŘÍCHODU PÁNĚ (ADVENTU) sv. Aelreda, opata Rievaulx v Anglii, Cisterciáckého řádu:

1. Je čas, nejdražší bratři, abychom opěvovali milosrdenství a soud Páně. Je totiž příchod Páně, toho, který přišel a který přijde všemohoucí (Ap 1, 8). Ale jakým způsobem má přijít či přišel? Vždyť jeho řeč je: Já naplňuji nebe i zemi (Jr 23, 24). Jakým způsobem tedy přišel na nebe nebo na zemi ten, který naplňuje nebe i zemi? Slyš evangelium: Ve světě byl a svět byl utvořen skrze něj; a svět jej nepoznal (J 1, 10). Byl tedy jak přítomen, tak i nepřítomen. Přítomen, neboť byl ve světě; nepřítomen, neboť svět jej nepoznal. Není daleko od kohokoliv z nás, říká Pavel, v něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme (Sk 17, 27–28). A přesto je daleko od hříšníků spása (Ž 118, 155). Blízko je tedy bytím, daleko milostí. Jak by nemohl být daleko ten, kterého ani nepoznávali, ani v něj nevěřili, ani se ho nebáli, ani ho nemilovali? Daleko od hříšníků, které ani nezavolal zpět bloudící, ani nezvedl ležící, ani nevykoupil zajaté, ani nevzkřísil mrtvé. Daleko, říkám, když nepřinášel ani spravedlivým nebeskou odměnu, ani bezbožným zjevným rozsudkem věčné zavržení. Proto přišel, aby poznali toho, koho nepoznávali, aby uvěřili tomu, v koho nevěřili, aby se začali bát toho, koho se nebáli a aby si zamilovali toho, koho nemilovali. Tak ten, kdo byl přítomen bytostně, přišel milostí, aby poznali jeho lidskost, uvěřili v jeho božství, báli se jeho moci a milovali jeho dobrotu. Jeho lidskost se totiž zjevila v přijetí naší slabosti, božství v konání zázraků, moc v potírání démonů a dobrota v ujímání se hříšníků. Vždyť lidské bylo, že vyhladověl; božské, že z pěti chlebů nasytil pět tisíc lidí. Lidské bylo, že spal na moři; božské, že poručil moři a vlnám. Lidské bylo, že zemřel; božské, že mrtvé vzkřísil. Taktéž mocné bylo, že vyhnal farizeje z chrámu; dobrotivé, že se na hostině ujmul celníků a hříšníků. Mocné bylo, že děsil démony; dobrotivé, že osvobodil cizoložnici. Konečně mocné bylo, že srazil k zemi ty, kdo ho chtěli zajmout; dobrotivé, že useknuté ucho svého pronásledovatele vrátil zdravé na své místo. Pravíme, že všechny tyto věci, které se týkají prvního příchodu, je třeba připsat milosrdenství.

(Překlad z lat. © Cisterciácké opatství Vyšší Brod)

 
 
Nahoru