20.11.2021 09:30, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Iniciála vyšebrodského rukopisu ze 14. stol.
ROZPIS BOHOSLUŽEB

Pátek 24. 12. 2021 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá
Sobota 25. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční
Neděle 26. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpán
Pondělí 27. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
Úterý 28. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Mláďátek
Středa 29. 12. 2021 v 7.00 hod. v zimní kapli – Mše svatá: Sv. Tomáše Becketa

Sobota 1. 1. 2022 v 10.00 hod. – Novoroční mše svatá
Středa 5. 1. 2022 v 7.00 hod. mše svatá v zimní kapli a v 16.30 hod.Svěcení tříkrálové vody v klášterním kostele – následují Nešpory ze svátku Zjevení Páně (v zimní kapli)
Čtvrtek 6. 1. 2022 v 10.00 hod.Zjevení Páně (Tří králů) – Slavná Mše svatá

 

Srdečně Vás zvou bratři cisterciáci.


 

Slovo advent vychází z lat. advenire, tzn. přicházet. Kdo však přichází a koho je ten příchod, na který se máme – jak často slýcháme – těšit v radostném očekávání? Zde jsme však zmateni, neboť jak se radovat, když kolem nás burácí světové katastrofy, epidemie a smrt? Avšak „ukaž mi své cesty, Hospodine a pouč mě o svých stezkách“ (Ž 24, 4 – Intr. I. Neděle adventní), abych poznal, jak se připravit.

Jak se tedy těšit a radostně očekávat někoho, kdo jak se zdá mlčí? „Lide Siónský, hle, Hospodin přijde spasit národy a pro radost vašeho srdce učiní, abyste slyšeli velký hlas jeho“ (Intr. II. Neděle adventní) praví starozákonní prorok Izajáš. Takto očekávat může však pouze ten, kdo má Krista skutečně za svého Pána a věří, že on je cesta, pravda a život. Pro koho může být však životem a radostí, když čeká spásu od lidí a nevyhlíží Pánův příchod? „Uskutečňujete záměry, ale ne moje… uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu – vršíte hřích na hřích!“ vytýká Bůh skrze proroka. A dále ještě říká: „Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali, záštitu hledáte u faraona, utíkáte se do stínu Egypta.“ (Iz 30, 2) A co jiného je „Egypt“ než tato společnost odvrácená od Boha, se svými opatřeními, technickými vymoženostmi a ideologickými zvrácenostmi a neočekávající jeho spásu? (Srov. Iz 31,3).

Když nejsme připraveni, tak se obáváme a když se neobáváme, protože si myslíme, že není koho, tak se bojíme a naříkáme, protože záchrany nedocházíme a ani dojít nemůžeme: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství“ (Iz 30, 15) dí Pán. Proto je třeba se v tomto hluku světa ztišit a uvěřit, že betlémské Děťátko není jen lidská kreatura pro zpestření pohodové atmosféry Vánoc, ale všemohoucí Bůh, který nemlčí, ba naopak z lásky k lidem se stal člověkem, aby sám okusil těžkosti, kterými nejen dennodenně procházíme, ale v jejich plnosti. Dá se slyšet tam, kde se naslouchá a zachraňuje ty, kdo Ho očekává. „Vy však [se obrátit] nechcete, říkáte: Nikoliv!“ (Iz 30, 15-16) zdůvodňuje Bůh příčinu našich problémů.

A proto, drazí, chceme-li, aby Vánoční čas nebyl jen chvilkovým únikem od současného bláznění, ale stálou neutuchající nadějí a chceme-li radostně zvolat spolu s Církví: „Radujte se v Pánu neustále, opět pravím, radujte se!“ (Fp 4, 4 -Intr. III. Neděle adventní) anebo „Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové, dštěte Spravedlivého…“ (Iz 45, 8 – IV. Neděle adventní) musíme se střežit, abychom spoléhali na moc a sílu tohoto světa a věřili především Bohu, který nejen má všechno v rukou, ale také nám dopředu řekl, že toto všechno se musí stát: „Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží“ (Lk 21, 31 – Evang. I. Neděle adventní) a proto „napřimte se a zvedněte hlavy“ (LK 21, 28) a toužebně zvolejme „Přijď Pane a neprodlévej!“ (Grad. IV. Neděle adventní)

 


 

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru